สถาบัน ใด สามารถ ทำ หน้าที่ ของ สถาบัน อื่น ๆ ใน สังคม ได้ ด้วย

สถาบัน ใด สามารถ ทำ หน้าที่ ของ สถาบัน อื่น ๆ ใน สังคม ได้ ด้วย

สถาบัน ใด สามารถ ทำ หน้าที่ ของ สถาบัน อื่น ๆ ใน สังคม ได้ ด้วย สถาบันทางสังคม (social  institution) คือ กระบวนการที่มนุษย์ในสังคมได้จัดตั้งขึ้นอย่างมีระเบียบแบบแผน เพื่อสนองความต้องการของสังคม บรรทัดฐาน ทาง สังคม มี กี่ ประเภท

องค์ประกอบของสถาบันทางสังคม สถาบัน ใด สามารถ ทำ หน้าที่ ของ สถาบัน อื่น ๆ ใน สังคม ได้ ด้วย

 1. องค์การทางสังคม คือ กลุ่มคนที่จัดระเบียบแล้ว
 • สถานภาพ คือ ตำแหน่งต่างๆที่ได้จากการเป็นสมาชิกของกลุ่ม เช่น สถาบันครอบครัวก็จะมี บิดา  มารดา บุตร 
 • บทบาท คือ หน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามสถานภาพ เช่น สถานบันครอบครัว มีหน้าที่อบรมสั่งสอนอบรมบุตร
 • การควบคุมทางสังคม คือ การควบคุมให้คนยอมรับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของกลุ่ม
 • การจัดระเบียบสูงต่ำทางสังคม คือ การจัดระดับความสำคัญของบุคคลตามสถานภาพ
 • ค่านิยม คือ สิ่งที่กลุ่มเห็นว่าควรปฏิบัติ
 1. หน้าที่ของสถาบันทางสังคม
 • สนองความต้องการของมนุษย์ในสังคม เช่น สถาบันการศึกษา มีหน้าที่ให้การศึกษาแก่มนุษย์ในสังคม
 • เป็นแหล่งพบปะกันระหว่างสมาชิกในสังคม
 • เป็นเครื่องมือควบคุมคนในสังคม โดยใช้ระเบียบแบบแผนของสถาบัน

ประเภทของสถาบัน สถาบัน ใด สามารถ ทำ หน้าที่ ของ สถาบัน อื่น ๆ ใน สังคม ได้ ด้วย

 1. สถาบันครอบครัว

องค์การทางสังคม แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ครอบครัวเดี่ยวหรือครอบครัวหน่วยกลาง (nuclear family)  คือ ครอบครัวที่ประกอบด้วย พ่อ แม่ ลูก และ ครอบครัวขยาย (extended family) คือ ครอบครัวที่ประกอบด้วย พ่อ แม่ ลูก และ วงศาคณาญาติ

 1. สถาบันการเมืองการปกครอง

สถาบันการเมืองการปกครองนั้นจะมีฐานะทางสังคมเหนือกว่าสถาบันอื่นๆ มีทั้งอำนาจในการนำ ประสาน  ปกครองและค้ำจุนสถาบันอื่นๆ เรามีสถาบันการเมืองการปกครองเพื่อช่วยแก้ปัญหาต่างๆ ช่วยวางแผนนโยบายต่าง ให้หลักประกันเสรีภาพของแต่ละบุคคลให้เท่าเทียมกัน เพื่อความมั่นคงต่อชีวิตของบุคคลในการดำรงชีวิตในสังคม แบบแผนของการปฏิบัติของสถาบันการเมืองการปกครองเกี่ยวกันเรื่องความมั่นคงและความปลอดภัยของสังคม สถาบัน ใด สามารถ ทำ หน้าที่ ของ สถาบัน อื่น ๆ ใน สังคม ได้ ด้วย

 1. สถาบันเศรษฐกิจ

สถาบันเศรษฐกิจ เป็นสถาบันที่เกี่ยวกันการดำรงชีวิตของมนุษย์ ด้านการผลิตของใช้ การแลกเปลี่ยน การให้บริการต่างๆ ระหว่างสมาชิกของสังคม

 1. สถาบันการศึกษา

เป็นสถาบันที่ทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ ความคิดใหม่ให้แก่สมาชิกเพื่อให้สมาชิกมีความรู้ ความสามารถ มีวัฒนธรรมและคุณธรรม ส่วนการศึกษา คือ การสร้างสมและการถ่ายทอดประสบการณ์ของมนุษย์จากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งเพื่อแก้ปัญหาและมีความเจริญทางด้านพุทธิปัญญา จิตใจ อารมณ์ สังคม และพลานามัย และการศึกษานั้นเป็นการเรียนเพื่อให้เกิดความคิด และนำไปพัฒนาความสามารถของบุคคล สถาบัน ใด สามารถ ทำ หน้าที่ ของ สถาบัน อื่น ๆ ใน สังคม ได้ ด้วย

 1. สถาบันศาสนา

สถาบันศาสนาเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม และก่อให้เกิดแบบความประพฤติ ประกอบด้วย

 • ความเชื่อ ศาสนาทุกศาสนาย่อมต้องการให้บุคคลมีความศรัทธาและมีความเชื่อในศาสนา เหตุและการพิสูจน์ถือว่าเป็นสิ่งที่สนับสนุนความเชื่อ และมักจะเน้นความเชื่อจักรวาล ธรรมชาติ มนุษย์กับหระเจ้า
 • ความรู้สึกทางอารมณ์ ศาสนาเชื่อมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาเกี่ยวพันกับอารมณ์ เช่น ความรัก ความกลัว  เป็นต้น ความรู้สึกทางอารมณ์จะเป็นลักษณะใดจะขึ้นอยู่กับว่าศาสนานั้นสอนอย่างไร

พฤติกรรมที่แสดงออก ศาสนามีส่วนสำคัญในการสร้างแบบแผนพฤติกรรม ว่าสิ่งไหนดีหรือไม่ดี สิ่งไหนควรกระทำหรือไม่ และแล้วแต่ศาสนาว่ามีแนวทางพฤติกรรมเป็นอย่างไร สถาบัน ใด สามารถ ทำ หน้าที่ ของ สถาบัน อื่น ๆ ใน สังคม ได้ ด้วย