สถานภาพ ทาง สังคม คือ อะไร

สถานภาพ ทาง สังคม คือ อะไร

สถานภาพ ทาง สังคม คือ อะไร สถานภาพทางสังคมเป็นตำแหน่งของบุคคลในสังคม สถานะที่ได้มาจากการเป็นสมาชิกของสังคมจะทำให้บุคคลมีสิทธิและหน้าที่ของตำแหน่งนั้นได้ สถานภาพ ทาง สังคม คือ อะไร เนื่องจากมีผู้ปกครองและผู้ปกครองของนักเรียนอยู่ด้วย ตัวอย่าง ตำแหน่งประเภทนี้มีสิทธิและหน้าที่ที่ครอบคลุมทั้ง 3 ตำแหน่ง สถานภาพทางสังคมแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้

  1. สถานภาพการเกิด คือ สถานภาพทางสังคมของบุคคลซึ่งสืบเนื่องมาจากการเกิด เช่น เพศ อายุ สีผิว เชื้อชาติ สัญชาติ และสถานะที่สืบทอดมาจากสมาชิกในครอบครัว เช่น บิดามารดา เขาเป็นลูกชายคนโตและมีปู่ ย่า ตา ยาย
  2. สถานภาพหรือสถานะความสำเร็จตามความสามารถของบุคคล คือ สถานะที่บุคคลได้รับโดยใช้ความรู้ความสามารถ ตัวอย่างมีดังนี้

– ตำแหน่งทางการศึกษา เช่น ครู ครู ผู้อำนวยการโรงเรียน นักเรียน นักเรียน คณบดี และอธิการบดี เป็นต้น

– สถานภาพทางวิชาชีพ เช่น ลูกจ้าง ผู้จัดการ นักธุรกิจ ตำรวจ ทหาร ผู้พิพากษา เป็นต้น

สถานภาพ คือตำแหน่งที่ได้รับจากการเป็นสมาชิกของสังคม เป็นปัจจัยที่ช่วยในการจัดองค์กรของสังคมเพราะทุกคนมีสถานะตั้งแต่แรกเกิด เช่น เด็กในหมู่บ้าน ผู้หญิง ผู้ชาย เป็นต้น สถานภาพ หมาย ถึง ตำแหน่งเพิ่มเติมอีกหลายตำแหน่ง เช่น หลานของกำนัน ทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานะคือสิ่งที่ช่วยให้ผู้คนสื่อสารกันตามสถานะของผู้ติดต่อหลัก สถานภาพ ทาง สังคม คือ อะไร สถานะเป็นตัวกำหนดว่าใครรับผิดชอบและเท่าไหร่ ให้รู้สิทธิและหน้าที่ของกันและกัน สถานะเพิ่มความกระตือรือร้นของบุคคลเพื่อเพิ่มสถานะของตนเอง ให้ทัดเทียมหรือสูงกว่าคนอื่น จงทะเยอทะยาน ตั้งใจเรียน ขยันหมั่นเพียรในหน้าที่การงานเพื่อพัฒนาตนเอง และช่วยให้สังคมมีความเจริญรุ่งเรืองมากขึ้น สถานภาพ ทาง สังคม คือ อะไร

ลักษณะของสถานภาพ สถานภาพ ทาง สังคม คือ อะไร

1. เป็นลักษณะเฉพาะของบุคคลที่แตกต่างจากคนอื่น เช่น อารีย์เป็นนักเรียน สมชาติเป็นตำรวจ เป็นต้น

2. บุคคลสามารถระบุได้หลายแบบ เช่น สมชาติเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ พ่อกับข้าราชการ

3. สิทธิและหน้าที่ทั้งหมดที่บุคคลมีในการติดต่อกับผู้อื่นและกับสังคมโดยรวม

4. กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคคลในสังคม

ผลที่บุคคลได้รับจากการครอบครองสถานภาพทางสังคม สถานภาพ ทาง สังคม คือ อะไร

1. สร้างสิทธิและหน้าที่

2. เป็นที่เคารพนับถือตามฐานะทางสังคมของตน

3. สาเหตุของการแบ่งชั้นทางสังคมคือการพิจารณาสถานะทางสังคมที่บุคคลนั้นอาศัยอยู่

ปัจจุบันสังคมไทยแบ่งออกเป็นชนชั้นทางสังคมของผู้คน เมื่อพิจารณาถึงสถานะที่ได้รับแล้ว ประเภทของการศึกษาและอาชีพที่ได้รับ (สถานะทางเศรษฐกิจ) สามารถแบ่งได้เป็น 3 ระดับ คือ ชนชั้นล่าง (ล่าง) ชนชั้นกลาง และชนชั้นสูง

บทบาททางสังคม หมายถึง การกระทำตามสิทธิและหน้าที่ของประชาชนตามสถานภาพของตนในสังคมนั้น ๆ เช่น นางซินนาม่อนเป็นเด็กผู้หญิง รสริน มีฐานะเป็นแม่ จึงมีสิทธิและความรับผิดชอบในการสอนและสั่งสอน ตักเตือนและลงโทษบุตรสาวของตนตามความเหมาะสม สถานภาพ ทาง สังคม คือ อะไร