พฤติกรรม ใด ถือ เป็นการ ฝ่าฝืน วิถี ประชา

พฤติกรรม ใด ถือ เป็นการ ฝ่าฝืน วิถี ประชา

พฤติกรรม ใด ถือ เป็นการ ฝ่าฝืน วิถี ประชา การจัดระเบียบทางสังคมเป็นกระบวนการที่กว้างมากซึ่งรวมถึงกิจกรรมทางสังคมมากมาย เริ่มต้นด้วยการจัดตั้งกฎหมาย กฎหมายมากมายให้ประชาชนปฏิบัติตามเพื่อเป็นแนวทางในการติดต่อกัน เราสามารถพูดคุยเกี่ยวกับกลุ่มชายและหญิง องค์กรพัฒนาวัฒนธรรมหมู่บ้านแก๊งค์ตามระเบียบวัฒนธรรมของสังคมไทยหรือระเบียบวัฒนธรรมของชาติ กลุ่มทุกประเภทต้องมีการจัดลำดับขั้นต่ำ ระเบียบทางสังคมเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับทุกคน จิตวิทยาศาสตร์

ความหมาย พฤติกรรม ใด ถือ เป็นการ ฝ่าฝืน วิถี ประชา

ระเบียบของมนุษย์ มันถูกจัดเรียงตามลำดับ เป็นตัวอย่างพฤติกรรมและพฤติกรรมของความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มและระหว่างบุคคล

ความสำคัญของระเบียบสังคม พฤติกรรม ใด ถือ เป็นการ ฝ่าฝืน วิถี ประชา

ความจริงเกี่ยวกับคนคือเราไม่สามารถแยกคนออกจากสังคมได้ เมื่อมีคนก็ต้องมีคน เมื่อรวมกลุ่มเข้าเป็นกลุ่มแล้ว จะต้องมีกฎเกณฑ์ที่ยอมรับได้ ระหว่างคลาสเสมอ ความซับซ้อนของระบบขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของคลาสด้วย ลำดับของผู้คนจะขัดขวางมิให้บุคคลทำสิ่งใดตามที่เขาพอใจ เพราะหากบุคคลกระทำตามความพอใจของตน โดยปราศจากการควบคุมก็อาจทำลายการอยู่ร่วมกันของคนได้

รูปแบบของระเบียบสังคม พฤติกรรม ใด ถือ เป็นการ ฝ่าฝืน วิถี ประชา

สังคมและกลุ่มต่างๆ มีรูปแบบความสัมพันธ์ที่แตกต่างกัน พฤติกรรม ใด ถือ เป็นการ ฝ่าฝืน วิถี ประชา เราพิจารณาธรรมชาติของระเบียบสังคมในแง่ของบรรทัดฐานหรือกฎหมายพื้นฐานที่ควบคุมว่าสังคมเป็นแบบไหน และตำแหน่งใดเป็นตำแหน่งที่สำคัญที่สุด บรูม เซลซ์นิก (1977) สรุปว่า รูปแบบการจัดระเบียบทางสังคมมี 5 ประเภท

  1. เครือญาติ (kinship) เป็นระเบียบทางสังคมที่ใช้บรรทัดฐานและตำแหน่งในระบบครอบครัวเป็นพื้นฐานของความสัมพันธ์ เช่น ผู้อาวุโสในครอบครัวของญาติในฐานะผู้นำ ใช้กฎแห่งความสัมพันธ์ควบคุมพฤติกรรม เป็นลักษณะของระเบียบสังคมของสังคมดั้งเดิมหรือชนเผ่า สังคมชนบท สังคมจีนโบราณ เป็นต้น
  2. เจ้านาย-ผู้รับใช้ หรือ ความซื่อสัตย์ ซึ่งผูกสัมพันธ์ไว้ด้วยกัน เตรียมผู้ช่วยคนใช้หรือคนรับใช้ที่ซื่อสัตย์ เช่นระบบศักดินาในยุโรปในอดีตที่เจ้านายเป็นศูนย์กลางอำนาจในการควบคุมเจ้าของที่ดิน ที่อาศัยอยู่ในแผ่นดินของกษัตริย์
  3. ระดับหรือสถานะ หมายถึงความสัมพันธ์ที่มีกฎเกณฑ์บางอย่างตามสถานการณ์ที่กำหนด เช่น ความสัมพันธ์ในสังคมญี่ปุ่นโบราณที่แบ่งคนออกเป็นสุภาพบุรุษหรือซามูไรฝ่ายหนึ่งและสามัญชนอีกฝ่ายหนึ่ง แต่ละกลุ่มมีกฎเกณฑ์ของชีวิตและขอบเขตที่ชัดเจนในความสัมพันธ์
  4. สัญญา (contract) คือ ความสัมพันธ์ที่เกิดจากข้อตกลงระหว่างสองฝ่ายที่ทำหน้าที่เป็นผู้รับเหมาต่อกันเพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ เป็นความสัมพันธ์ในชุมชนธุรกิจที่สมาชิกหลายคนมีความเกี่ยวข้องกันในฐานะนายจ้าง รัฐบาลมีบทบาทเป็นผู้อำนวยความสะดวกหรือคนกลางระหว่างกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ ที่ผูกพันตามข้อตกลง
  • 5. องค์กรหรือระบบ “ราชการ” เป็นลักษณะของสังคมสมัยใหม่ที่สมาชิกในสังคมมักเกี่ยวข้องกับองค์กรขนาดใหญ่ เช่น สหภาพแรงงาน หน่วยงานราชการ กองกำลังติดอาวุธ อำนาจหน้าที่คือการจัดการอย่างมืออาชีพ (ข้าราชการ) สมาชิกแต่ละคนจัดตามงานเฉพาะและสัมพันธ์กันตามระบบที่ดี นักสังคมวิทยาบางคนมองว่าสังคมประเภทนี้กลายเป็น “องค์กร”

สิ่งสำคัญในการจัดระเบียบสังคม

  • มาตรฐาน (Norns)
  • สถานะ
  • บทบาท
  • ค่านิยม
  • การจัดการสังคม

องค์ประกอบที่สำคัญของระเบียบสังคมคือ บรรทัดฐานและบรรทัดฐาน ทั้งบรรทัดฐานและมาตรฐาน เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมที่มนุษย์สร้างขึ้น เพื่อจะได้ประโยชน์จากการอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มสังคม ผู้คนจึงสร้างประเพณีหรือกฎเกณฑ์ต่างๆ กัน เพื่อควบคุมและเป็นแนวทางในการติดต่อกันในสังคม นอกจากนี้ยังอธิบายถึงตำแหน่งหรือตำแหน่งต่าง ๆ ที่ผู้คนในชุมชนควรปฏิบัติเพื่อให้แต่ละคนรู้ว่าเขาจำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับบุคคลอื่น และตำแหน่ง ขนบธรรมเนียม และเงื่อนไขใดควรเข้ากันได้ บุคคลควรรู้ว่าตำแหน่งของตนคืออะไรและมีระเบียบปฏิบัติอย่างไรตามตำแหน่งนั้น พฤติกรรม ใด ถือ เป็นการ ฝ่าฝืน วิถี ประชา