จิตวิทยาศาสตร์

จิตวิทยาศาสตร์

จิตวิทยาศาสตร์หมายถึงลักษณะบุคลิกภาพของบุคคลที่เกิดขึ้นจากการศึกษาความรู้ผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

จิตวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วยลักษณะต่างๆ เช่น ความอยากรู้ ความมุ่งมั่น ความอดทน ความรอบคอบ ความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ประหยัด แบ่งปันความคิดเห็น ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น สามัญสำนึก ทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์

นิยามของวิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์ หมายถึง กระบวนการหรือวิธีการได้มาซึ่งความรู้ข้อเท็จจริงทางธรรมชาติอธิบายและเข้าใจธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบผ่านการสังเกต การทดลอง การวิเคราะห์เชิงตรรกะ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ หรือทัศนคติทางวิทยาศาสตร์ จิตวิทยาศาสตร์ ได้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้ จิตวิทยาศาสตร์ บรรทัดฐานทางสังคม

ประโยชน์ของวิทยาศาสตร์

 1. ช่วยให้เด็กสังเกตประสบการณ์ของตนเอง ทำด้วยตัวคุณเอง
 2. ช่วยให้เด็กมีประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์ จิตวิทยาศาสตร์
 3. ช่วยให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์และคุณค่าของสิ่งแวดล้อม
 4. ช่วยให้เด็กๆ ใช้เวลาว่างอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิผล
 5. ช่วยให้เด็กคิดอย่างอิสระ คัดเลือกกิจกรรมตามความพอใจ
 6. ช่วยให้เด็กใช้ส่วนต่างๆ ของร่างกายในการทำงาน ประสานงานกันเพื่อพัฒนาทักษะยนต์
 7. ช่วยให้เด็กมีความกระตือรือร้น ความอยากรู้อยากเห็นตอบสนองความต้องการตามธรรมชาติของเด็ก
 8. ช่วยพัฒนาทักษะทางร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
 9. ช่วยให้รู้จักธรรมชาติ ขึ้นอยู่กับอายุของเด็ก
 10. ช่วยให้เด็กเป็นนักคิด นักสำรวจ นักทดลอง เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้ทดลองและลงมือทำด้วยตนเอง

คุณลักษณะของบุคคลที่มีจิตวิทยาศาสตร์ 6 ลักษณะ

1. เป็นคนที่มีเหตุผล 

 • ต้องเป็นคนที่ยอมรับและเชื่อในความต้องการทางอารมณ์
 • อย่าเชื่อเรื่องดวง คำทำนาย หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นๆ
 • ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือเหตุการณ์และเชื่อมโยงสาเหตุกับผลกระทบ
 • ต้องเป็นคนที่สนใจในสิ่งที่เกิดขึ้นและเป็นคนที่พยายามค้นหา
 • คำตอบคือปรากฏการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นได้อย่างไร และทำไมถึงเกิดขึ้น?

 

2. เป็นคนที่มีความอยากรู้อยากเห็น 

 • พยายามแสวงหาความรู้ในสถานการณ์ใหม่ๆ อยู่เสมอ
 • พึงตระหนักเสมอถึงความจำเป็นในการขอข้อมูลเพิ่มเติม
 • ต้องเป็นคนที่ชอบถามคำถาม แสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆ อยู่เสมอ

  

3. เป็นบุคคลที่มีใจกว้าง 

 • คนที่กล้าวิจารณ์คนอื่น
 • เปิดใจและเปิดรับแนวคิดใหม่ๆ
 • คนที่ยินดีแบ่งปันความรู้และความคิดกับผู้อื่น
 • ตระหนักและยอมรับข้อจำกัดของความรู้ในปัจจุบัน

 

4. เป็นบุคคลที่มีความซื่อสัตย์ และมีใจเป็นกลาง 

 • ซื่อสัตย์ อดทน ยุติธรรม และมีประสิทธิภาพ
 • เป็นคนที่มีจุดแข็งและผลลัพธ์ที่พิสูจน์แล้ว
 • สังเกตและบันทึกผลลัพธ์อย่างเป็นกลาง เป็นกลาง และเป็นกลาง

 

5. มีความเพียรพยายาม 

 • ทำกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จสิ้น
 • อย่ายอมแพ้เมื่อผลการทดสอบล้มเหลว หรือมีอุปสรรค
 • มีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าที่จะแสวงหาความรู้

 

6. มีความละเอียดรอบคอบ 

 • รู้จักใช้วิจารณญาณก่อนตัดสินใจใดๆ
 • ไม่มีอะไรเป็นที่ยอมรับจนกว่าจะมีหลักฐานที่เชื่อถือได้
 • หลีกเลี่ยงการตัดสินใจและข้อสรุปที่ยังไม่ได้รับการสอบสวน จิตวิทยาศาสตร์