จารีต คือ

จารีต คือ

จารีต คือ คำว่า จริตา มาจากภาษาบาลี จริตตา (อ่านว่า จ-ริด-ตา) แปลว่า บุคลิกดี ประเพณี หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัติมาช้านาน พวกเขามักถูกมองว่าเป็นจรรยาบรรณหรือระเบียบทางสังคม ผู้ไม่ปฏิบัติตามประเพณีจะถือว่าเลว สังคมลงโทษอย่างรุนแรงและไม่อยู่ในสังคมนั้น เช่น เด็กดุหรือทำร้ายพ่อแม่และทำสิ่งที่ไม่เหมาะสม ภาพเปลือยในที่สาธารณะเป็นสิ่งที่สังคมไทยมองข้าม ในบางพื้นที่พวกเขารู้สึกว่าถ้ามีคนทำพิธีกรรม ไม่เพียงแต่ผู้กระทำผิดเท่านั้นที่จะถูกลงโทษ แต่คนในสังคมทั้งหมดก็อาจถูกลงโทษเช่นกัน ตัวอย่างเช่น การที่บุคคลทำพิธีกรรมอาจทำให้เกิดภัยแล้งได้ หรืออาจเสี่ยงภัยอื่นๆ

จารีตประเพณีหรือประเพณี จารีต คือ หมายถึงมรดก หรือเพื่อถ่ายทอดความคิด กฎเกณฑ์ และประเพณี จารีต คือ ประเพณีสามารถกำหนดอย่างกว้างๆ เพื่ออธิบายการกระทำบางอย่างที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นตัวอย่าง พฤติกรรม หรือความเข้าใจ แนวคิดของวัฒนธรรมยังเกี่ยวกับค่านิยมที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม ในเบื้องต้น แนวความคิดของยุโรปมีพื้นฐานมาจากศาสนา ในสมัยก่อน วัฒนธรรมหมายถึงความต่อเนื่อง จากคำสอนของสาวกพระเยซู เพื่อให้กฎและพิธีกรรมทางศาสนาอยู่ในสถานที่ พระสงฆ์คริสเตียนเชื่อว่าต้องมีการสอนหลักปฏิบัติและความเชื่อทางศาสนา พฤติกรรม ใด ถือ เป็นการ ฝ่าฝืน วิถี ประชา

กฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศและอนุญาโตตุลาการลงทุน จารีต คือ

กฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศมีบทบาทสำคัญในข้อพิพาททางเศรษฐกิจ ภาคีมักพึ่งพากฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศเป็นแหล่งกฎหมายที่สองภายใต้ข้อตกลงทางการเงินทวิภาคีหรือข้อตกลงของรัฐบาล บางครั้งคณะอนุญาโตตุลาการตระหนักดีถึงบทบาทหลักของกฎหมายจารีตประเพณี ซึ่งเป็นแหล่งที่มาถาวรของกฎหมายระหว่างประเทศ ดังนั้น คณะอนุญาโตตุลาการได้ช่วยในการพัฒนาและการตกผลึกของธรรมเนียมปฏิบัติของกฎหมายระหว่างประเทศ

ที่มาของกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศ

มาตรา 38 ของธรรมนูญของ ICJ เป็นการกำหนดอย่างเป็นทางการของแหล่งที่มาทางกฎหมายของกฎหมายระหว่างประเทศ จารีต คือ โดยที่กฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศถูกกำหนดให้เป็นหลักฐานของการปฏิบัติทั่วไปที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นกฎหมาย ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้

1. การปฏิบัติของรัฐ

ในกรณีของไหล่ทวีปทะเลเหนือ ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ (ICJ) ได้วิเคราะห์คดี 15 คดีที่เกี่ยวข้องกับเขตแดน แนวทางของรัฐเป็นเกณฑ์ที่เป็นกลางซึ่งต้องเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ครอบคลุมและสม่ำเสมอ และอยู่ในผลงานมานานแล้วจุดที่น่าสนใจคือความยาวของ ICJ ไม่ได้กำหนดระยะเวลาไว้ ช่วงเวลาสั้นๆ ดังกล่าวไม่มีความจำเป็น หรือจะเป็นการขัดขวางไม่ให้มีการจัดตั้งกฎเกณฑ์ใหม่ของกฎหมายระหว่างประเทศ”

2. ความคิดเห็นหลัก Juris

เป็นที่เข้าใจกันว่าเป็นประเภทที่ต่ำกว่าของศุลกากรภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ ในกรณีนี้ รัฐต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าพวกเขาได้รับการปฏิบัติตามหรือได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ ตามที่กำหนดโดย ICJ ในกิจกรรมทางทหารและกึ่งทหารและนิการากัว Opinio หลักการ: นิติศาสตร์มีพื้นฐานอยู่บนความเชื่อที่ว่าจำเป็นต้องมีการดำเนินการ กล่าวคือ เพื่อสร้างกฎหมายจารีตประเพณีใหม่ ไม่เพียงแต่การกระทำที่เกี่ยวข้อง ตัวเลขที่จองต้องฝึกฝน แต่ต้องมาพร้อมกับความคิดที่จำเป็นอย่างยิ่ง ทั้งรัฐที่การกระทำนั้นกระทำหรือรัฐอื่นใดที่อยู่ในฐานะที่จะตอบได้จะต้องประพฤติตนในลักษณะที่การกระทำนั้น จารีต คือ